Današnji datum: 23.06.2024.

POLITIKA PRIVATNOSTI


Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008 i 104/2009 – dr. zakon) i Rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti  br. 164-00-00213/2011-07 od 29.12.2011. godine, sajt www.e-čitulje.rs (u daljem tekstu: e-čitulje) usklađuje svoj rad sa Politikom privatnosti koja proizilazi iz teksta koji je pred vama.


1. Uvodna razmatranja:

Sajt e-čitulje posvećen je zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama. Korisnici naših usluga prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu imati za posledicu sakupljanje podataka o Vama.


2. Politika objavljivanja informacija:

Politika sajta e-čitulje (a u vezi sa objavljivanjem ličnih podatka prikupljenih na server logovima kroz zapise u čekjuzer bazu podataka ili putem nekog drugog javnosti nedostupnog metoda) sastoji se u tome da ovi podaci mogu biti objavljeni od strane volontera ili zaposlenih na sajtu e-čitulje samo u nekoj od sledećih situacija:
  • U odgovoru na sudski nalog ili bilo koji obavezujući nalog od strane organa reda,
  • Uz dozvolu korisnika na koga se odnose lični podaci,
  • U slučaju istrage zbog zloupotrebe,
  • Kada se informacija odnosi na pregled stranice generisan od strane spajdera ili bota i kada je njena distribucija neophodna da bi se ilustrovali ili rešili tehnički problemi,
  • Kada korisnik vandalizuje članke ili istrajava u destruktivnom ponašanju, podaci mogu biti učinjeni dostupnim vršiocu usluge, kerijeru ili trećoj strani kako bi pomogli u preciznijem blokiranju IP adrese, ili u formulisanju žalbe relevantnom internet provajderu,
  • Kada je neophodno zaštititi prava, imovinu ili bezbednost sajta e-čitulje, njenih korisnika ili javnosti.
Osim u gore navedenim slučajevima, politika e-čitulje ne dozvoljava distribuciju ličnih podataka ni pod kojiim drugim okolnostima.


3. Uzimanje i pohranjivanje podataka:

Sajt e-čitulje se obavezuje da će savesno prikupljati i čuvati sve podatke vezane za korisnika usluge i umrlo lice.
Sajt e-čitulje se obavezuje da će podatke korisnika usluge pohraniti u poseban evidencioni list kako to nalaže Zakon o zaštiti ličnih podataka.
Podaci o umrlim licima biće u datotekama na sajtu postavljeni sve dok postoji sajt www.e-čitulje.rs.


4. Zakonski okvir politike privatnosti:

Sajt e-čitulje se obavezuje da će podaci biti odgovarajuće zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa. Obrađivači sajta e-čitulje su dužni da preduzmu tehničke,kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne kako bi se zaštitili podaci od gubitka,  uništenja,  nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe, kao i da utvrde obavezu lica koja su zaposlena na obradi, da čuvaju tajnost podataka. (čl.47 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)
Obrađivač sajta e-čitulje je dužan da vodi evidenciju, koja će sadržati: 1) vrstu podataka i naziv zbirke podataka; 2) vrstu radnje obrade; 3) naziv, ime, sedište i adresu rukovaoca; 4) datum započinjanja obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka; 5) svrhu obrade; 6) pravni osnov obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka; 7) kategoriju lica na koje se podaci odnose; 8) vrstu i stepen tajnosti podataka; 9) način prikupljanja i čuvanja podataka; 10) rok čuvanja i upotrebe podataka; 11) naziv, ime, sedište i adresu korisnika; 12) oznaku unošenja, odnosno iznošenja podataka iz Republike Srbije sa nazivom države, odnosno međunarodne organizacije i stranog korisnika, pravni osnov i svrhu unošenja, odnosno iznošenja podataka; 13) preduzete mere zaštite podataka; 14) zahtev povodom obrade. (čl.48 istog zakona)
Sajt e-čitulje neće odgovarati za podatke koje je neko lice dostavilo o trećem licu, a da pri tome ti podaci nisu istiniti. (čl.8, stav 1 istog zakona)
Korisnik usluge e-čitulje se obavezuje da će podatke isključivo koristiti u svrhu namene posla (čl.8, stav 2 istog zakona), i da podatke neće svojevoljno menjati (čl.8, stav 3 istog zakona).
U slučaju pristanka na obradu podataka o vezi lica koje je umrlo, kada dođe do opoziva informacije, lice koje je dalo pristanak dužno je da rukovaocu nadoknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Obrada podataka je nedozvoljena posle opoziva pristanka. (čl.11 stav 3 istog zakona)
Lice ima pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, ako je osporilo tačnost, potpunost i ažurnost podataka. (čl.22, stav 3 istog zakona)
U slučaju smrti i proglašenja nestalog lica za umrlo podaci koji su prikupljeni čuvaju se u skladu sa pravilima ovog sajta, a na osnovu ugovora po pristupu koji je naznačen u Uslovima korišćenja sajta e-čitulje. (čl.35, stav 1 istog zakona)
Podaci koji su prikupljeni na osnovu zakona čuvaju se najmanje godinu dana od dana smrti, odnosno proglašenja nestalog lica za umrlo, a nakon toga se uništavaju. (čl.35, stav 1 istog zakona)
O uništavanju podataka sačinjava se zabeleška. (čl.35, stav 1 istog zakona)
U slučaju preuzimanja neistinitih podataka sajt e-čitulje se obavezuje da podatke briše u roku od 15 dana od dana reklamiranja netačnih podataka. (čl.36, stav1 istog zakona).


5. Zaključne napomene:

Korišćenjem naših web-stranica ustupate nam pravo pribavljanja i korišćenja informacija koje ste ostavili na sajtu na način na koji je to ovde izneseno. Ukoliko promenimo neke uslove u našoj Politici privatnosti, te ćemo promene objaviti na ovoj stranici kako biste uvek imali uvid u način na koji koristimo podatke koje ste nam poverili.
Korisnik sajta e-čitulje koji objavljuje čitulju, pomen, sećanje ili saučešće radi to svojevoljno i bez ičijeg pritiska (uključujući sajt e-čitulje). Korisnik unosi potrebne podatke na svoju odgovornost. Sajt e-čitulje ne odgovara za zloupotrebu unetih podataka u slučaju nelegalnih kompjuterskih aktivnosti ili krađe istih.
Sajt e-čitulje ne odgovara za zloupotrebu podataka od strane trećih lica u smislu korišćenja tih podataka kod usluga sajta e-čitulje.
Sajt e-čitulje ne odgovara za zloupotrebu usluga koje pruža u slučaju lažnih, neprimerenih i uvredljivih objava čitulja, pomena, sećanja i saučeća. U tom slučaju će sajt e-čitulje primeniti određene mere sankcija za te objave.
Sajt e-čitulje ne odgovara za zloupotrebu usluga koje pruža u slučaju lažnog predstavljanja od strane objavljivača.
Sajt e-čitulje će primeniti određene aktivnosti u zaštiti ličnih podataka korisnika.
Lični podaci objavljivača se isključivo koriste pri proveri validnosti objave i nakon toga se brišu iz baze samog sajta e-čitulje.
Ukoliko imate dodatnih pitanja o našoj Politici privatnosti, molimo Vas da nam se javite putem obrasca / formulara za kontakt, odnosno e-mailom.
Bilo kakve izmene i dopune ove Politike privatnosti neće biti važeće ukoliko nisu objavljene na ovim internet stranama. Svaka izmena koju objavimo na ovim web-stranama odmah postaje važeća, a svako Vaše dalje korišćenje sajta ili ponuđenih usluga podrazumevaće da prihvatate izmenjene odredbe.
copyright© 2012 E-CITULJE.RS | Uslovi korišćenja | Politika privatnosti