LatinicaЋирилицаEnglish

ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ

На основу Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008 и 104/2009 – др. закон) и Решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности бр. 164-00-00213/2011-07 од 29.12.2011. године, сајт www.е-citulje.rs (у даљем тексту: е-читуље) усклађује свој рад са Политиком приватности која произилази из текста који је пред вама.


1. Уводна разматрања:

Сајт е-читуље посвећен је заштити свих информација које сакупља и чува о Вама. Корисници наших услуга прихватају да се подаци о њима користе у складу са овом Политиком приватности. Политика приватности указује на све процесе који могу имати за последицу сакупљање података о Вама.


2. Политика објављивања информација:

Политика сајта е-читуље (а у вези са објављивањем личних податка прикупљених на сервер логовима кроз записе у чекјузер базу података или путем неког другог јавности недоступног метода) састоји се у томе да ови подаци могу бити објављени од стране вoлонтера или запослених на сајту е-читуље само у некој од следећих ситуација:
  • У одговору на судски налог или било који обавезујући налог од стране органа реда,
  • Уз дозвoлу корисника на кога се односе лични подаци,
  • У случају истраге због злоупотребе,
  • Када се информација односи на преглед странице генерисан од стране спајдера или бота и када је њена дистрибуција неопходна да би се илустровали или решили технички проблеми,
  • Када корисник вандализује чланке или истрајава у деструктивном понашању, подаци могу бити учињени доступним вршиоцу услуге, керијеру или трећој страни како би помогли у прецизнијем блокирању ИП адресе, или у формулисању жалбе релевантном интернет провајдеру,
  • Када је неопходно заштитити права, имовину или безбедност сајта е-читуље, њених корисника или јавности.
Осим у горе наведеним случајевима, политика е-читуље не дозвољава дистрибуцију личних података ни под којиим другим окoлностима.


3. Узимање и похрањивање података:

Сајт е-читуље се обавезује да ће савесно прикупљати и чувати све податке везане за корисника услуге и умрло лице.
Сајт е-читуље се обавезује да ће податке корисника услуге похранити у посебан евиденциони лист како то налаже Закон о заштити личних података.
Подаци о умрлим лицима биће у датотекама на сајту постављени све док постоји сајт www.е-citulje.rs.


4. Законски оквир политике приватности:

Сајт е-читуље се обавезује да ће подаци бити одговарајуће заштићени од злоупотреба, уништења, губитка, неовлашћених промена или приступа. Обрађивачи сајта е-читуље су дужни да предузму техничке,кадровске и организационе мере заштите података, у складу са утврђеним стандардима и поступцима, а које су потребне како би се заштитили подаци од губитка, уништења, недопуштеног приступа, промене, објављивања и сваке друге злоупотребе, као и да утврде обавезу лица која су запослена на обради, да чувају тајност података. (чл.47 Закона о заштити података о личности)
Обрађивач сајта е-читуље је дужан да води евиденцију, која ће садржати: 1) врсту података и назив збирке података; 2) врсту радње обраде; 3) назив, име, седиште и адресу руковаоца; 4) датум започињања обраде, односно успостављања збирке података; 5) сврху обраде; 6) правни основ обраде, односно успостављања збирке података; 7) категорију лица на које се подаци односе; 8) врсту и степен тајности података; 9) начин прикупљања и чувања података; 10) рок чувања и употребе података; 11) назив, име, седиште и адресу корисника; 12) ознаку уношења, односно изношења података из Републике Србије са називом државе, односно међународне организације и страног корисника, правни основ и сврху уношења, односно изношења података; 13) предузете мере заштите података; 14) захтев поводом обраде. (чл.48 истог закона)
Сајт е-читуље неће одговарати за податке које је неко лице доставило о трећем лицу, а да при томе ти подаци нису истинити. (чл.8, став 1 истог закона)
Корисник услуге е-читуље се обавезује да ће податке искључиво користити у сврху намене посла (чл.8, став 2 истог закона), и да податке неће својевољно мењати (чл.8, став 3 истог закона).
У случају пристанка на обраду података о вези лица које је умрло, када дође до опозива информације, лице које је дало пристанак дужно је да руковаоцу надокнади оправдане трошкове и штету, у складу са прописима који уређују одговорност за штету. Обрада података је недозвољена после опозива пристанка. (чл.11 став 3 истог закона)
лице има право на прекид и привремену обуставу обраде, ако је оспорило тачност, потпуност и ажурност података. (чл.22, став 3 истог закона)
У случају смрти и проглашења несталог лица за умрло подаци који су прикупљени чувају се у складу са правилима овог сајта, а на основу уговора по приступу који је назначен у Условима коришћења сајта е-читуље. (чл.35, став 1 истог закона)
Подаци који су прикупљени на основу закона чувају се најмање годину дана од дана смрти, односно проглашења несталог лица за умрло, а након тога се уништавају. (чл.35, став 1 истог закона)
О уништавању података сачињава се забелешка. (чл.35, став 1 истог закона)
У случају преузимања неистинитих података сајт е-читуље се обавезује да податке брише у року од 15 дана од дана рекламирања нетачних података. (чл.36, став1 истог закона).


5. Закључне напомене:

Коришћењем наших vеб-страница уступате нам право прибављања и коришћења информација које сте оставили на сајту на начин на који је то овде изнесено. Уколико променимо неке услове у нашој Политици приватности, те ћемо промене објавити на овој страници како бисте увек имали увид у начин на који користимо податке које сте нам поверили.
Корисник сајта е-читуље који објављује читуљу, помен, сећање или саучешће ради то својевољно и без ичијег притиска (укључујући сајт е-читуље). Корисник уноси потребне податке на своју одговорност. Сајт е-читуље не одговара за злоупотребу унетих података у случају нелегалних компјутерских активности или крађе истих.
Сајт е-читуље не одговара за злоупотребу података од стране трећих лица у смислу коришћења тих података код услуга сајта е-читуље.
Сајт е-читуље не одговара за злоупотребу услуга које пружа у случају лажних, непримерених и увредљивих објава читуља, помена, сећања и саучећа. У том случају ће сајт е-читуље применити одређене мере санкција за те објаве.
Сајт е-читуље не одговара за злоупотребу услуга које пружа у случају лажног представљања од стране објављивача.
Сајт е-читуље ће применити одређене активности у заштити личних података корисника.
Лични подаци објављивача се искључиво користе при провери валидности објаве и након тога се бришу из базе самог сајта е-читуље.
Уколико имате додатних питања о нашој Политици приватности, молимо Вас да нам се јавите путем обрасца / формулара за контакт, односно ел. поштом.
Било какве измене и допуне ове Политике приватности неће бити важеће уколико нису објављене на овим интернет странама. Свака измена коју објавимо на овим vеб-странама одмах постаје важећа, а свако Ваше даље коришћење сајта или понуђених услуга подразумеваће да прихватате измењене одредбе.